Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Thông báo nghỉ học do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Số: 20/TB-CĐSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 15 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19


Căn cứ công văn số 368/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND Tỉnh Sơn La ngày 15/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok